Momenteel zijn er geen nieuwsberichten

opleiding

Algemeen

Outplacement (wettelijke regeling volgens cao 82 en cao 82 bis) 

Sinds het generatiepact (Oktober 2005) is elke werknemer vanaf 45 jaar en minstens 1 jaar onafgebroken in dienst, verplicht outplacement te volgen in geval van ontslag (uitgezonderd als het een ontslag om dringende reden betreft).

Dit impliceert dat elke werkgever die een werknemer ontslaat (die voldoet aan bovenstaande criteria, opgelegd door cao 82 en cao 82 bis) verplicht is een schriftelijk en geldig outplacementaanbod te doen binnen de 15 dagen na  het einde van de arbeidsovereenkomst.

Het einde van de arbeidsovereenkomst is het ogenblik van de verbreking van de arbeidsovereenkomst (met verbrekingsvergoeding) of na het verstrijken van de toegekende opzeggingstermijn.

Indien de werkgever geen aanbod doet, beschikt de werknemer over n maand om de werkgever in gebreke te stellen. De werkgever beschikt dan weer over n maand om alsnog het aanbod te formuleren.De werkgever kan reeds tijdens de opzeggingstermijn of zelfs samen met de kennisgeving van de opzegging een outplacementaanbod doen. De werknemer is niet verplicht daarop in te gaan. De werknemer kan het outplacementaanbod zelfs aanvaarden onder voorbehoud dat de begeleiding pas start na het verstrijken van de opzeggingstermijn.

Het akkoord tussen werkgever en werknemer betreffende de outplacementbegeleiding moet altijd schriftelijk geformuleerd worden.

Tevens stipuleert CAO 82 bis ook nog een aantal categorien van werknemers aan wie geen outplacement meer moet worden aangeboden. De belangrijkste categorien zijn werknemers vanaf 58 jaar en ouder en werknemers met een beroepsloopbaan van minimum 38 jaar.
Let wel: de werkgever is enkel vrijgesteld van de plicht om het outplacement spontaan aan te bieden. Het recht voor de werknemer blijft wel behouden. Hij moet er alleen zelf om vragen. In dat geval mag de werkgever niet weigeren.

Sectoraal outplacement in de groene sectoren 

In september 2007 zijn de sociale partners van de groene sectoren overeengekomen deze verplichting over te nemen voor ontslagen werknemers vanaf 45 jaar en ouder die minimum 1 jaar onafgebroken tewerkgesteld zijn (en niet ontslagen zijn om dringende reden) in de sectoren:
 • landbouw (PC 144)
 • tuinbouw (PC 145)
 • aanleg en onderhoud van parken en tuinen (PC 145.04)

EDUplus kreeg deze taak toegewezen en zal garant staan voor een kwaliteitsvolle, individuele begeleiding. Wij zullen hiervoor samenwerken met erkende outplacementbureaus.

Wat is outplacement?

Een professionele begeleiding van ontslagen werknemers zodat ze zo snel mogelijk een nieuwe en gepaste job vinden. Deze begeleiding gebeurt door een gespecialiseerd en erkend outplacementbureau.

Wat houdt zo'n outplacementbegeleiding concreet in? 
 • Psychologische begeleiding die gericht is op het aanvaarden van het ontslag en het vinden van de nodige veerkracht om te gaan solliciteren.
 • Loopbaanorintering die gericht is op het verkennen van zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt en  op het detecteren van eventuele opleidingsbehoeften.
 • Hulp en advies bij het zoeken naar passende vacatures
 • Hulp en advies bij de opmaak van zijn curriculum vitae en bij het schrijven van een sollicitatiebrief
 • Sollicitatietraining die voorbereidt op selectie-interviews en psychotechnische proeven
 • Coaching van de lopende sollicitaties
Elke werknemer krijgt een individuele begeleiding, wat zijn integratie in de arbeidsmarkt aanzienlijk zal bevorderen.

Hoelang duurt dit?

Totdat de ontslagen medewerker  een nieuwe job gevonden heeft en gentegreerd is in het nieuwe arbeidsmilieu, maar met een maximum van 12 maanden.

Er zijn 3 modules voorzien van 20u:

 • Module 1: basisvorming: maand 1 en 2.
 • Module 2: uitdieping: maand 3 tot 6.
 • Module 3: verdere uitdieping: maand 7 tot 12.
Een werknemer die binnen de zes maanden na het vinden van een nieuwe job opnieuw ontslagen wordt kan herintreden in het outplacementtraject daar waar hij destijds gestopt was.

Door individueel outplacement aan te bieden menen we de ontslagen werknemer een zeer kwaliteitsvol pakket van begeleiding te kunnen aanbieden. Dit zou zijn kansen op een snelle hertewerkstelling aanzienlijk moeten verhogen.

Hoeveel kost dit? 

De kosten van de outplacementbegeleiding worden gesolidariseerd. Via de verschillende fondsen voor bestaanszekerheid (landbouw, tuinbouw en tuinaanleg) worden er middelen ter beschikking gesteld van EDUplus. In de verschillende Paritaire Comits zal een afzonderlijke bijdrage van 0,10 % voorzien worden om deze solidarisering mogelijk te maken. Alle facturen worden voor een groot deel ten laste genomen door de solidariteit. De individuele werkgever dient 1/5 (PC 144 en PC 145.04) of 2/5 (PC 145) van de reel gemaakte kosten voor herplaatsing en begeleiding ten laste te nemen. Dit met een maximum van 600 euro (PC 144 en 145.04) exclusief BTW of 1000 euro (PC 145) exclusief btw.  

Bijkomende vorming via EDUplus.

EDUplus stelt zijn vormingsaanbod  gratis open voor ontslagen werknemers die in het kader van de outplacementbegeleiding nood hebben aan bijkomende vorming met het oog op hertewerkstelling in n van de groene sectoren.

Wat te doen in geval van ontslag?

 • Schrijf je in als werkzoekende bij de VDAB.
 • Bezorg ons zo snel mogelijk een ingevuld "formulier outplacement" . Dit is mogelijk via de on-line tool (hiernaast), per fax en per post.

Contact:

Hebt u nog bijkomende vragen en/of opmerkingen? Neem gerust contact op met de sectorconsulent outplacement, hij zal u graag verder helpen!

Gert De Wint
Sectorconsulent
Tel: 09/388 76 97
Fax: 09/245 28 46
Gsm: 0474/85 18 35
e-mail: gert.de.wint@eduplus.be